บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ ของคนไทย 100% ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่
สหกรณ์การเกษตร , สหกรณ์ประมง, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์ร้านค้า,
สหกรณ์บริการ, สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
จัดตั้งบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2537 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจประกัน ชีวิตเป็นธุรกิจของสหกรณ์ร่วมกัน ตามหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ส่งเสริมให้สหกรณ์ได้รับความคุ้มครองภัยและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ ทั่วประเทศ รวมไปถึงบุคคลร่วมกันในครอบครัวผ่านระบบการประกันชีวิต ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีการออมทรัพย์ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง สร้างหลักประกันที่มั่นคงในการด าเนินชีวิตยาววัยชรา และที่ส าคัญเพื่อให้เป็นสถาบันการเงิน กลางของขบวนการสหกรณ์ ส าหรับเป็นทุนให้กับสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องและประสงค์จะใช้ประโยชน์จากสหประกัน ชีวิต ในฐานะผู้เป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ

ประเภทธุรกิจ การเงิน,การลงทุน


สวัสดิการ /Benefit

เงินเดือน (ตามตกลง)
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
ตรวจสุขภาพประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่าครองชีพ
ยูนิฟอร์ม
อื่นๆอีกมากมาย


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 พนักงานบัญชี

บันทึกข้อมูลทางบัญชีลงในโปรแกรมสำเร็จรูป

2 โปรแกรมเมอร์

เขียนโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษา C # , VB.Net , PHP , SQL

3 ผู้ประสานงานการตลาดสหกรณ์ (ประจำต่างจังหวัดทุกภาค)

ประสานงานกับผู้นำองค์กร/สหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ องค์กร สำนักงานสหกรณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสหกรณ์ทั่วประเทศ (ตามที่ได้รับมอบหมายเขตพื้นที่รับผิดชอบ) เพื่อนำเสนอรูปแบบการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณ์ร่วมกับบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้ ...

4 พนักงานบัญชี

บันทึกข้อมูลทางบัญชีลงในโปรแกรมสำเร็จรูป

5 IT Support

ดูแลด้าน Technical Support แก้ไขปัญหาพื้นฐานที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ desktop, laptop ดูแลออกแบบ อัพโหลดและปรับปรุงเว็บไซต์แก้ไขระบบอินเตอร์เน็ต งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห ...

6 โปรแกรมเมอร์

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบวนการทำงานและความต้องการพัฒนาระบบ ของผู้ใช้งานร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบ เขียน ทดสอบ และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน เข้าร่วมประเมินผลซอ ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 411 อาคาร U Tower ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
เบอร์โทร: 02-379-5099 ต่อ 1517
แฟกซ์: 02-731-7727
อีเมล์:
เว็บไซต์: http://www.sahalife.co.th