ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด


รายละเอียดงาน

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่า , จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า , ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ, เคมี และชีวภาพ , ติดตามและจัดหากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ จากกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
อายุ: 20-25 ปี ขึ้นไป
จำนวน: 1 อัตรา
ประสบการณ์: 0-1 ปี
เพศ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 1533 ครั้ง
เงินเดือน: ตามตกลง
รูปแบบงาน: งานประจำ (Full time)
วันลงประกาศ: 17 ธ.ค. 57

คุณสมบัติผู้สมัคร

- การศึกษา (Education Background) : ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีการอาหาร,จุลชีววิทยา, ชีววิทยา , เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ,การบริหารงานด้านคุณภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรม
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Power Point
- สามารถพูด , อ่าน , เขียน และฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางถึงดีมาก
- เปิดใจกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้งาน และข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
- สามารถทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย, ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
- มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร
- มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารการจัดการ
- มีวิสัยทัศน์ที่ดีและมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดี
การฝึกอบรมที่จำเป็น (Training) :
- โปรแกรมพื้นฐานทางด้านสุขลักษณะที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรม ( GMP ) ตามมาตรฐาน CODEX ,
มาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา
- ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในระบบ GMP , HACCP และระบบ ISO 9001: 2008
- ระบบคุณภาพอื่นๆ ทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านระบบคุณภาพที่ทางบริษัทฯ ได้มีการ
ดำเนินการอยู่หรือมีนโยบาย หรือแนวโน้มในการดำเนินการในอนาคต เช่น BRC , ISO 14001 , มอก.
18001 , 5S , ISO 22000 , TQM เป็นต้นเทคนิคการควบคุมระบบเอกสาร
- การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระเบียบปฏิบัติต่างๆ (Procedure ) , ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ทั้งหมดในมาตรฐานระบบ GMP
, HACCP และ ISO 9001 : 2008
- การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory test)
- กฎหมาย , กฎระเบียบ , ข้อกำหนดทางด้านคุณภาพสินค้าและการบริการของประเทศคู่ค้าต่างๆ และ กฎหมาย
กฎระเบียบในการผลิตและควบคุมคุณภาพ

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท

ติดต่อ: คุณสันติ หนูเสน
บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
118/1 ม1 ถนนกาญจนวนิช
โทรศัพท์: 074-380282-6
แฟกซ์: 074-380287
อีเมล์:

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน จังหวัด
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สงขลา

คัดลอก URL ตำแหน่งงานนี้แบบย่อ

สรุปรายละเอียดงาน
 • รหัสงาน: 1367
 • ชื่อบริษัท: บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
 • ชื่อตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ประเภทงานหลัก: แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
 • ประเภทงานย่อย: นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เงินเดือน: ตามตกลง
 • วันที่ลงประกาศ: 17 ธ.ค. 57
 • ติดต่อ: คุณสันติ หนูเสน