บ.เทพธัญญภา จำกัด(รพ.เทพธารินทร์)

ประเภทธุรกิจ การขนส่ง,โลจิสติกส์


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เจ้าหน้าที่บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์

บริการการใช้ห้องประชุม ดูแลควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในห้องประชุม (โต๊ะ เก้าอี้ โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ) ตลอดจนการจัดตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสม ...

2 พนักงานซ่อมบำรุง

ปฏิบัติงานในการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ภายในโรงพยาบาล ตามแผนบำรุงรักษา และปฏิบัติงานลักษณะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ...

3 เวรเปล

ให้บริการแก่ผู้รับบริการในเรื่องของการส่งผู้รับบริการ หรือการเคลื่อนย้ายผุ้ป่วยไปยังจุดให้บริการต่าง ๆ เดินเอกสารและให้บริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ...

4 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

-ติดต่อประสานงานและรับเรื่องเกี่ยวกับการขอใช้บริการทางข้อมูลกับผู้ใช้บริการ - แก้ปัญหาเบื้องต้น/ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ใช้งาน - การสำรองข้อมูล - ตรวจสอบ ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - จัดทำคู่มือการใช้งาน ฝึกสอนการใช้งาน - วิเคราะห์จัดเก็บข้อมูลการใช้งาน - งานอื่ ...

5 เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

- ทำประวัติและส่งผู้ป่วยพบแพทย์ - ให้บริการข้อมูลการออกตรวจและการนัดหมายแพทย์ - ให้ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ...

6 เจ้าหน้าที่การเงิน(แคชเชียร์)

-รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้มารับบริการ -ตรวจสอบรายงานการชำระค่าใช้จ่ายประจำวัน -จัดทำเอกสารและให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บ.เทพธัญญภา จำกัด(รพ.เทพธารินทร์)

ที่อยู่: 3850 ถ.พระราม4
เบอร์โทร: 02-348-7000 ต่อ 2920,2924
แฟกซ์: 02-294-8774
อีเมล์: