Bangkok Dermatology Center Co Ltd.

ประเภทธุรกิจ สุขภาพ/ความสวยงาม


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 นักโภชนาการ

(1) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการ (2) ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโ ...

2 พยาบาลวิชาชีพ

(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย (2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันส ...

3 นักกายภาพบำบัด

- ตรวจประเมินความผิดปกติทางกายยภาพบำบัดของผู้ป่วย - วิเคราะห์และวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัด - เลือกและให้การรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสม - ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง - ส่งต่อผู้ป่วยแก่บุคลากรข้างเคียงที ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

Bangkok Dermatology Center Co Ltd.

ที่อยู่: 748
เบอร์โทร: 0859202228
อีเมล์: